Inca
Ple Ordinari
Dijous 25 d'abril 2019, 19.30 h. Ajuntament d'Inca
ajinca.net 24/04/2019 - 12:21:28

Ple Ordinari 

Dia: dijous 25 d'abril 2019
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca


CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 25 D'ABRIL DE 2019

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 28 de març i i 1 d’abril de 2019.

 2. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 436 al 590 de 2019.

 3. Dació de compte de la renúncia anticipada al càrrec de regidora de la Sra. María Isabel García Buades.

 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l'aprovació de les bases per atorgar subvencions a entitats socials.

 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases de les subvencions a AMIPAS.

 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases de les subvencions ERASMUS+.

 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per interposar l’acció de divisió de cosa comú sobre els terrenys del Constància i del Sallista.

 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per iniciar l’expedient d’execució subsidiària de les deficiències del Mercat Cobert.

 9. Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per la cessió d’un solar municipal al IBAVI per la construcció d’habitatges de protecció pública.

 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Cultura per aprovar el conveni amb el Consell de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.

 11. Dictamen de la Comissió Informativa d’Esports per aprovar inicialment el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal de l’Esport.

 12. Proposta de la Batlia per felicitar agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local per una intervenció.

 13. Proposta de la Batlia per felicitar als agents de la Policia Local components de la Unitat de Prevenció.

 14. Proposta de la Batia per l’adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses pel clima i l’energia.

 15. Mocions urgents.

 16. Precs i preguntes


Reciente
Visto
Comentado