Inca
Ple Ordinari
Dijous 27 de febrer de 2020,19.30 h. Ajuntament d'Inca
ajinca.net 26/02/2020 - 15:04:27

Ple Ordinari 

Dia: dijous 27 de febrer de 2020
Hora: 19.30 h
Lloc: Ajuntament d'Inca


CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 27 DE FEBRER DE 2020

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30 de gener de 2020.

 2. Dació de compte dels Decrets de la Batlia núm. 29 a 172 de 2020.

 3. Dació de compte de l'estat d'execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2019.

 4. Dació de compte del període mig de pagament del quart trimestre de 2019.

 5. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per aprovar la modificació de crèdit nº 3/2020.

 6. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per aprovar definitivament l'ordenança fiscal reguladora a l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides i similars.

 7. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per resoldre el recurs de reposició interposat contra l'aplicació, al personal funcionari, dels fons addicionals de 2019.

 8. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern per adjudicar el contracte de serveis de teleassistència.

 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal de circulació.

 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar inicialment la modificació nº 10 del PGOU.

 11. Moció del Grup Municipal Independents d'Inca relativa a l'antic centre d'especialitats del Blanquer.

 12. Moció del Grup Municipal Independents d'Inca per dotar al municipi d'una vertadera autonomia fiscal i d'un major i millor finançament i regulació de bonificacions.

 13. Moció del Grup Municipal del Partit Popular de suport als pagesos de les IIles Balears.

 14. Moció del Grup Municipal Més per Inca de rebuig a l'ampliació de l'aeroport de Son San Joan.

 15. Moció del Grup Municipal del Partit Popular relativa a l'explotació de menors.

 16. Moció del Grup Municipal de Unidas Podemos per garantir la igualtat de tracte entre parelles de fet i casades en l'accés a la pensió de viduïtat.

 17. Moció dels grups municipals Socialista d'Inca, Partit Popular, Independents d'Inca, Més per Mallorca, PI-Proposta per les Illes, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía i Unidas Podemos, amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

 18. Moció dels grups municipals Socialistes d'Inca, Mes per Inca, Pi-Proposta per les Illes i Unidas Podemos per la declaració del claustre de Sant Domingo com a espai de memòria i reconeixement democràtic.

 19. Moció dels grups municipals.

 20. Mocions urgents.

 21. Precs i preguntes.

Reciente
Visto
Comentado